Tisk

5/2010

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Ukázky z aktuálního čísla 05/2010:

Z OBSAHU:

 • (1) Před valnou hromadou SČF
 • (2) Rakousko-Uhersko a Evropa po válce 1914–1918 (V. část)
 • (5) Nově zjištěné padělky známek RSFSR a SSSR
 • (8) Přetisk „SO 1920“ na známkách „Hradčan“ I. typ spirály
 • (12) Výroba bankovek a cedulová tiskárna v Praze (dokončení)
 • (15) Polní pošta Německé jižní armády na Podkarpatské Rusi 1915
 • (22) Ohlédnutí za emisním ročníkem 2009 známek SR
 • (23) Formulář potvrzení o příjmu důchodu jako filatelistický dokument
 • (24) Hrady a zámky na známkách z území ČSR (XII. část)
 • (vložka str. II) Filatelistický trh
 • (vložka str. VI) Předplatné na rok 2011

AUS DEM INHALT

 • (1) Vor der Hauptversammlung des SČF
 • (2) Österreich-Ungarn und Europa nach dem 1. Weltkrieg (Teil V)
 • (5) Neu entdeckte gefälschte Briefmarken der RSFSR und UdSSR
 • (8) Der Aufdruck „SO 1920“ auf Hradschin-Marken der I. Spiralentype
 • (12) Herstellung von Banknoten und die Druckerei der Zentralbank (Ende)
 • (15) Feldpost der Deutschen Südarmee auf der Karpatenukraine 1915
 • (22) Rückblick auf den Slowakischen Briefmarken-Jahrgang 2009
 • (23) Das Formular „Bestätigung des Renten-Einkommens“
 • (24) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ČSR (XII. Teil)
 • (Einlage S. II) Der Philatelistische Markt
 • (Einlage S. VI) Abonnement für das Jahr 2011

FROM THE CONTENTS

 • (1) Before the General meeting of the SČF
 • (2) Austria-Hungary and Europe after World War I (Part V)
 • (5) Newly discovered counterfeit stamps of the RSFSR and USSR
 • (8) The „SO 1920“ overprint on Hradčany stamps of Spiral type I
 • (12) Production of Banknotes and the printing office of the Centr. Bank (end)
 • (15) Field Post of the German Southern Army on the Carpat. Ukraine 1915
 • (22) Review of the Slovak stamp year 2009
 • (23) The form „Confirmation of the pension income“
 • (24) Fortresses and castles on stamps from ČSR territory (Part XII)
 • (Insert p. II) The stamp market
 • (Insert p. VI) Subscription for 2011