Tisk

3/2011

Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Z OBSAHU:

 • (1) REPÜLÖ POSTA 1918 v Uhersku
 • (6) Bosna a Hercegovina: výpomocné vydání 1918
 • (8) Rakousko-Uhersko a Evropa po válce 1914–18 (dokončení)
 • (10) Neobvyklý papír u letecké známky 4Kčs PRAGA 1978
 • (12) Mezinárodní odpovědky Protektorátu Č+M (II. část)
 • (15) Pražský revoluční přetisk (malý znak) – spec. katalog (recenze)
 • (16) Pitcairn Islands (II. část)
 • (18) Nedožitých 90 let J. A. Švengsbíra
 • (22) Seznam revolučních přetisků 1944–1945 (recenze)
 • (25) Hrady a zámky na známkách z území býv. ČSR (XVI. část)
 • (vložka, str. IV) Podmínky činnosti znalců v Anglii, Walesu a v ČR

AUS DEM INHALT

 • (1) REPÜLÖ POST 1918 in Ungarn
 • (6) Bosnien und Herzegowina: Aushilfsausgabe 1918
 • (8) Österreich-Ungarn und Europa nach dem Krieg 1914–18 (Ende)
 • (10) Ungewöhnliches Papier der Flugpostmarke 4Kčs PRAGA 1978
 • (12) Internationale Antwortscheine des Protektorats B+M (Teil II)
 • (15) Der Prager Aufdruck (kleines Wappen) – Spezialkat. (Buchbesprechung)
 • (16) Pitcairn Islands (Teil II)
 • (18) Unerlebter 90. Geburtstag von J. A. Švengsbír
 • (22) Liste der „revolutionären“ Ausgaben 1944–1945 (Buchbesprechung)
 • (25) Burgen und Schlösser auf Marken vom Gebiet der ehem. ČSR (Teil XVI)
 • (Einlage,S. IV) Bedingungen der Prüfertätigkeit in England, Wales und Tsch.

FROM THE CONTENTS

 • (1) REPÜLÖ POST 1918 in Hungary
 • (6) Bosnia and Herzegovina: Provisional issue 1918
 • (8) Austria-Hungary and Europe after the War 1914–18 (end)
 • (10) Unusual paper of the airmail stamp 4Kčs PRAGA 1978
 • (12) International Reply Coupons of the Protectorate B + M (Part II)
 • (15) The Prague overprint (small coat of arms) – Special. Catalogue (review)
 • (16) Pitcairn Islands (Part II)
 • (18) 90th birthday of J. A. Švengsbír
 • (22) List of “revolutionary“ issues 1944–1945 (review)
 • (25) Fortresses and castles on stamps from former ČSR territory (Part XVI)
 • (Insert,p. IV) Conditions for experts in England, Wales and the Czech Republic