Tisk

2/2012


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Neznámé návrhy poštovních známek Slovenska 1939-45
 • (4) Tajné rytecké značky na čs. známkách (IV.  část)
 • (7) Co ještě nevíme o Herčíkovi
 • (10) Záhadný Afghánistán 19. století
 • (12) Vzácná fotopohlednice neexistujícího města (Doupov)
 • (13) Výnimočný letecký list z roku 1937
 • (14) Fialtelie – pomocná věda
 • (16) Korunná kolónia (I. část)
 • (18) Razítka dokumentující osudy "pohraniční obce Morávka (1938)
 • (21) Jaroslav Šváb – nekorunovanný král moderní grafiky
 • (9-12) Papírové peníze 1759 – 1918 (samostatná příloha)

AUS DEM INHALT

 • (1) Unbekannte Entwürfe slowakischer Marken 1939–1945
 • (4) Geheime Gravur-Markierungen auf tschechoslowakischen Marken (Teil IV)
 • (7) Was wir noch nicht ¨ber Herčík wissen
 • (10) Das geheimnisvolle Afghanistan des 19. Jahrhuderts
 • (12) Seltene Foto-Ansichtskarte einer nicht existierenden Stadt (Doupov)
 • (13) Ein AuBergewöhlicher Flugpostbrief von 1937
 • (14) Philatelie als Historische Hilfswissenschaft
 • (16) Die Kronkolonie Aden (Teil I)
 • (18) Stempledokumentation des Schicksals der Grenzgemeiden Morávka (1938)
 • (21) Jaroslav Šváb – der ungekrönte König der modernen Grafik
 • (9-12) Papiergeld 1759 – 1918 (Selbstständige Beilage s. 9-12)

FROM THE CONTENTS

 • (1) Unknown designs of Slovak stamps 1939–1945
 • (4) Secret engraved markings on Czechoslovak stamps (Part IV)
 • (7) What yet we do not know about Herčík
 • (10) The mysterious Afghanistan of the 19th century
 • (12) Rare photo postcard of a non-existent city (Doupov)
 • (13) An extraordinary airmail cover from 1937
 • (14) Philately - an auxiliary science of history
 • (16) The Crown Colony of Aden (Part I)
 • (18) Postmark documentation of the fate of the border community Morávka (1938)
 • (21) Jaroslav Šváb – the uncrowned king of the modern chart
 • (9-12) Paper money 1759 – 1918 (Separate attachment p. 9-12)