Tisk

1/2012


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci „Objednávkový formulář“, kde vyplňte potřebné údaje a odešlete je.

Vybrané články:

Z OBSAHU

 • (1) Hodnocení české známkové tvorby roku 2011
 • (2) Výrobní vada přetisku II. let. vydání ČSR I
 • (4) Tajné rytecké značky na čs. známkách (III. část)
 • (6) Svitkové známky rakouské výplatní emise 1908
 • (7) Extrémní frankatura novinové zásilky
 • (8) TGM 1920 500h – zapomenutá 2. retuš
 • (10) Záhadný Afghánistán 19. století
 • (13) Z letecké poštovní historie: EAMS (dokončení)
 • (16) Malta (dokončení)
 • (18) Výtvarník Igor Rumanský
 • (5-8) Papírové peníze 1759 – 1918 (samostatná příloha)

AUS DEM INHALT

 • (1) Die tschechische Briefmarkenproduktion 2011
 • (2) Aufdrucksfehler der II. Flugpostausgabe
 • (4) Geheime Gravur-Markierungen auf tschechoslowakischen Marken (Teil III)
 • (6) Rollenmarken der österreichischen Freimarkenausgabe 1908
 • (7) Extreme Frankatur einer Zeitungssendung
 • (8) TGM 1920 500h – die vergessene 2. Retusche
 • (10) Das geheimnisvolle Afghanistan des 19. Jahrhunderts
 • (13) Aus der Geschichte der Flugpost: EAMS (Ende)
 • (16) Malta (Ende)
 • (18) Der Künstler Igor Rumanský
 • (5-8) Papiergeld 1759 – 1918 (Selbstständige Beilage)

FROM THE CONTENTS

 • (1) The Czech stamp production 2011
 • (2) Overprint error of the second airmail issue
 • (4) Secret engraved markings on Czechoslovak stamps (Part III)
 • (6) Coil stamps of the Austrian issue 1908
 • (7) Extreme postage of a newspaper cover
 • (8) TGM 1920 500h  - the forgotten second retouch
 • (10) The mysterious Afghanistan of the 19th century
 • (13) From the history of airmail: EAMS (end)
 • (16) Malta (end)
 • (18) The artist Igor Rumanský
 • (5-8) Paper money 1759 - 1918 (Separate attachment)