Tisk

4/2012


ROZŠÍŘENÝ VÝBĚR NÁHLEDŮ Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 04/2012

Vybrané články:

Z OBSAHU

 

 • (1) Veletrh "SBĚRATEL" v Praze 2012
 • (2) Neznámé návrhy známek Slovenského štátu 1939 - 45
 • (4) Známka 15h "Hradčany" ze 7. tiskové desky
 • (8) Známky indických států (I. část)
 • (10) Africké linky společnosti "Imperial Airways" II. část
 • (13) 75 let tvůrce českých známek RNDr. A. Absolona, CSc
 • (18) Kypr - ostrov katedrál a měst
 • (22) Rijeka v letech 1900 - 1938
 • (vložka, str. II.) Výstava PARIS 2012 - hodnocení českých spec. exponátů
 • (vložka, str. IV.) Filatelie a daně (I. část)
 • (17–20) Papírové peníze 1759 – 1918 (samostatná příloha)

AUS DEM INHALT

 • (1) Die Messe "Sběratel" in Prag 2012
 • (2) Unbekannte Entwürfe slowakischer Briefmarken 1939 - 1945
 • (4) Die Briefmarken 15h "Hradschin" von der 7. Druckplatte
 • (8) Briefmarken der indischen Staaten (Teil I)
 • (10) Die Afrikanichen Linien der Gesellschaft IMPERIAL AIRWAYS (Teil II)
 • (13) 75 jahres des Schöpfers tschechitser Briefmarken RNDr. A, Absolon, CSc
 • (18) Zypern - Insel der Kathedralen und Moscheen
 • (22) Rijeka in den Jahren 1900 - 1938
 • Die Austellung PARIS 2012 - Bewertung tschechischer spez. Exponate S. II., Einlage, S. II.
 • Philatelie und Steuern (Teil I) Einlage, S. IV
 • Papiergeld 1759 - 1918, Selbstständige Beilage s. 17-20

FROM THE CONTENTS

 • (1) The "Collector" Fair in Prague 2012
 • (2) Unknow designs of Slovak stamps 1939 - 1945
 • (4) The 15h "Hradcany" stamp from the 7th plate
 • (8) Stamps of Indian States (Part I)
 • (10) The African lines of the IMPERIAL AIRWAYS (Part II)
 • (13) 75 years of the creator of Czech stamps RNDr. A, Absolon, CSc
 • (18) Cyprus - Island of cathedrals and mosques
 • (22) Rijeka in the years 1900 - 1938
 • The exhibition PARIS 2012 - Results of Czech spec. exhibits, Attachment pp. II
 • Philately and taxes (Part I)
 • Paper money 1759 - 1918, Separate attachment p. 17-20