Tisk

6/2012

<<< ZAJISTĚTE SI SVÉ PŘEDPLATNÉ PRO ROK 2013. INFO V SEKCI "PŘEDPLATNÉ MR">>>

ROZŠÍŘENÝ VÝBĚR NÁHLEDŮ Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA 06/2012:

Vybrané články:

Z OBSAHU

 

 • (1) Vzácné doporučené zásilky "CHARGÉ"
 • (3) Náchodské falzifikáty emise "Hradčany"
 • (5) Další poznámky k zajímavým čs. poštovnám
 • (6) Pozoruhodná autorský zkusmý tisk J. A. Švengsbíra
 • (7) Specializace při sbírání známek SSSR (II)
 • (11) Bitva o Jersey (I)
 • (14) Zámorské územia Spojeného kráľovstva (I)
 • (17) Dánská studiiní skupine čs. známek
 • (18) Kotor 1917-1918
 • (21) Další poznámky k zajimavým čs. poštovnám
 • (II) Směrnice pro hodnocení "Otevřené filatelie"
 • (25–28) Papírové peníze 1759 – 1918; (samostatná příloha)

AUS DEM INHALT

 • (1) Seltene Einschreibesendungen mit „CHARGÉ“-Stempel
 • (3) Náchod-Fälschungen der „Hradschin“-Ausgabe
 • (5) Weitere Bemerkungen zu interessanten tschech. Postablagen
 • (6) Bemerkenswerter Autoren-Probedruck von J.A. Švengsbír
 • (7) Spezialisierung beim Sammeln der UdSSR-Briefmarken (II)
 • (11) Die Schlacht um Jersey (I)
 • (14) Überseegebiete des Vereinigten Königreichs (I)
 • (17) Dänische Studiengruppe tschechoslowakischer Briefmarken
 • (18) Kotor 1917-1918
 • (21) Weiter Bemerkungen zu interessanten tschech, Postablagen
 • (II) Richtlinie zur Bewertung „Offener Philatelie“
 • (25–28) Papiergeld 1759 – 1918; selbstständige Beilage

FROM THE CONTENTS

 • (1) Rare registered covers with “CHARGÉ“ markings
 • (3) Náchod counterfeits of the “Hradcany” issue
 • (5) Further remarks about interesting Czechoslovak rural agencies
 • (6) Extraordinary author’s trial print of J.A. Švengsbír
 • (7) Specialization in USSR stamp collecting (II)
 • (11) The Battle of Jersey (I)
 • (14) Overseas Territories of the United Kingdom (I)
 • (17) Danish Study Group of Czechoslovak stamps
 • (18) Kotor 1917-1918
 • (21) Further remarks about interesting Czechoslovak rural agencies
 • (II) Directive for judging “Open Philately”
 • (25–28) Paper money 1759 - 1918; Separate attachment p. 25–28