Tisk

5/2021


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Hradčany - kresba „e“ 50 h modrá – kolísavost barvy až po tmavě modrou / Filípek

Vady a retuše známky Hradčany 10 h na „velkých“ celinách / Reichsfeld

Slovanský junák Jakuba Obrovského / Češelka

Série bankovky 100 Kč / 1931  / Pavúk

Pozdrav ze Spa / Filípek

Z OBSAHU

 

 • (1) Hradčany - kresba „e“ 50 h modrá – kolísavost barvy až po tmavě modrou
 • (4) Vady a retuše známky Hradčany 10 h na „velkých“ celinách
 • Hrady 1932 – stredný formát výplatných známok (pokračování)
 • (11) Slovanský junák Jakuba Obrovského
 • (13) Rádiová služba Československé pošty 
 • (15) Série bankovky 100 Kč / 1931  
 • (16) Mimořádný úspěch PPCP na Světové výstavě Phillanipon
 • (17)Indické státy – Trávankor - služební známky 4 část
 • (21) Aktuální úpis kompletní sady státovek Rakouska z emise 1806 na Portu Gallery
 • (24) Bulawayo
 • (příloha 1-4) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 11. část

 

 AUS DEM INHALT

 

 • (1) Hradschin - Zeichnung „e“ 50 h blau - Farbschwankungen bis dunkelblau
 • (4) Plattenfehler und Retuschen der Marke Hradschin 10 h auf „großen“ Ganzsachen
 • Ausgabe Burgen 1932 - Freimarken des mittleren Formats (Fortsetzung) 
 • (11) Slawischer Held von Jakub Obrovský
 • (13) Radiodienst der Tschechoslowakischen Post 
 • (15) Serien der Banknote 100 Kč / 1931  
 • (16) Außerordentlicher Erfolg des PPCP auf der Weltausstellung Phillanipon
 • (17) Indische Staaten - Travancore - Dienstmarken - Teil 4 
 • (21) Aktuelle Zeichnung des kompletten Satzes österreichischer Staatsnoten der Ausgabe 1806 auf Portu Gallery21
 • (24) Bulawayo 
 • (Anlage 1-4) Das Postamt 602 00 Brno 2 - Teil 11 

 

 

 FROM THE CONTENTS

 • (1) Hradčany - drawing "e" 50 h blue - colour variations to dark blue
 • (4) Plate flaws and retouches of the Hradčany 10 h stamp on "large" postal stationery
 • The Castles issue 1932 - postage stamps of the middle format (continued) .
 • (11) Slavic Hero by Jakub Obrovský 
 • (13) Radio Service of the Czechoslovak Post
 • (15) Series of the banknote 100 Kč / 1931
 • (16) Extraordinary success of the PPCP at the World Exhibition Phillanipon
 • (17) Indian States - Travancore - Service Stamps - Part 4
 • (21) Actual subscription of the complete set of Austrian state notes of the 1806 issue on Portu Gallery
 • (24) Bulawayo
 • (Appendix 1-4) The post office 602 00 Brno 2 - part 11