Tisk

2/2023


Pro objednání časopisu Merkur Revue, navštivte sekci 

„Objednávkový formulář“, kde vyplňte

potřebné údaje a odešlete je.                                                                                                                                                 

 Vybrané články:

Nový přetiskový objev „Apostrof“ / Filípek

Portrét prvého muža republiky / Češelka

Vzájemné poštovní sazby mezi Slovenskem
a českými zeměmi.. / Weissenstein

Letec Vlastimil Fiala / Kunc

Československé poukázky 1 a 5K -1944 / Pavúk

Z OBSAHU

 

 • (1) Nový přetiskový objev „Apostrof“
 • (4) Poštovné použitie známok II. leteckej emisie
 • (8) Portrét prvého muža republiky …8
 • (10) Vzájemné poštovní sazby mezi Slovenskem a českými zeměmi od ukončení bojů 2. světové války do 30.11.1945 - dokončení 
 • (13) Letec Vlastimil Fiala
 • (17) Vzácný 5 haléř z roku 1924 zachycen v kremnické bance během první republiky …17
 • (19) Řády a vyznamenání slavného polního maršála
 • (21) Československé poukázky 1 a 5K / 1944 
 • (příloha 1-4) Poštovní úřad 602 00 Brno 2 – 20. část.

  

 

 AUS DEM INHALT

 • (1) Neue Aufdruck-Entdeckung: „Apostroph“
 • (4) Postalische Verwendung der II. Flugpostmarkenausgabe
 • (8) Porträt des ersten Mannes der Republik
 • (10) Postgebühren zwischen der Slowakei und den böhmischen Ländern nach dem 2. Weltkrieg bis zum 30.11.1945 (Ende)
 • (13) Der Flieger Vlastimil Fiala
 • (17) Die seltene 5-Heller-Münze von 1924, gefunden in einer Bank in Kremnica in der Zeit der Ersten Republik 
 • (19) Orden und Ehrenzeichen des berühmten Feldmarschalls
 • (21) Tschechoslowakische Gutscheine zu 1 und 5K / 1944
 • ( Anlage 1-4) Das Postamt 602 00 Brno 2 - Teil 20

 

 

FROM THE CONTENTS

 • (1) New overprint discovery: “Apostrophe”
 • (4) Postal use of stamps of the second airmail issue
 • (8) Portrait of the First Man of the Republic
 • (10) Postal rates between Slovakia and the Czech lands after WW2 until 30.11.1945 (end)
 • (13) The aviator Vlastimil Fiala 
 • (17) The rare 5-Heller coin from 1924, found in a bank in Kremnica in the time of the First Republic
 • (19) Orders and decorations of the famous field marshal 
 • (21) Czechoslovak vouchers 1 and 5K / 1944 ... 21
 • (Appendix 1-4) The Post Office 602 00 Brno 2 - Part 20